Close

disclaimer-privacy-cookiebeleid

Over ons privacybeleid
Rood&Bloem geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rood&Bloem. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 04/02/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan jou uit op welke wijze wij je gegevens opslaan, hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jouw aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rood&Bloem verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam (optioneel)
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
– Bankrekeningnummer, indien je een bestelling plaatst via de webshop

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roodenbloem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rood&Bloem verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw bestelling en bijbehorende betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief indien jij je hiervoor hebt aangemeld
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account voor onze webshop aan te maken
– Om de bestelde goederen bij je af te leveren
– Rood&Bloem verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rood&Bloem neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rood&Bloem) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Rood&Bloem bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rood&Bloem verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rood&Bloem blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rood&Bloem en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@roodenbloem.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Rood&Bloem wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Rood&Bloem neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@roodenbloem.nl

Wordfence beveiliging
Wij gebruiken de plugin Wordfence voor de beveiliging van onze website. Wordfence gebruikt data om je bezoek te registreren. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een persoon. Deze plugin zorgt er voor dat er geen onrechtmatige inloggen plaatsvinden. De IP-adressen worden bekeken, 24 uur bewaard en daarna verwijderd. Bekijk de privacy policyvan Wordfence voor meer informatie.

SSL-certificaat
De website is beveiligd via een SSL-verbinding. Je kunt dit zien aan het groene slotje in de url.

Webwinkelsoftware WooCommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Yourname. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Yourname heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Yourname is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting Yourname
Wij nemen webhostingdiensten af van Yourname. Yourname verwerkt persoonsgegevens, ingevuld in het online contactformulier, namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourname heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Yourname is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Email Yourname
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Yourname. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Yourname heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Rood&Bloem gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Meer informatie omtrent verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee willen wij de website verbeteren en optimaliseren voor de bezoekers van www.roodenbloem.nl. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.” Google kan informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat software van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Disclaimer
Rood&Bloem is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Copyright
Niets uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rood&Bloem worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

Voorbehoud van wijzigingen
De informatie op deze website is onder voorbehoud van wijzigingen, uitverkochte producten, drukfouten, fouten in de foto’s en/of onjuiste informatie veroorzaakt door technische of menselijke fouten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie, prijzen en voorwaarden te wijzigen.

Contactgegevens
Rood&Bloem, gevestigd aan Springweg 14, 3511 VP Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Website: https://roodenbloem.nl
Email: info@roodenbloem.nl
Adres: Springweg 14, 3511 VP Utrecht

Carolien Rutgers is de Functionaris Gegevensbescherming van Rood&Bloem. Zij is te bereiken via info@roodenbloem.nl.